Tastov respecteert uw privacy. Wij behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en gaan er zorgvuldig mee om en verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het (verbeteren van) onze dienstverlening. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Tastov. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26 april 2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

In de Privacy- en Cookieverklaring willen wij u informeren over welke (persoons)gegevens wij verzamelen wanneer u onze website (http://www.tastov.nl) bezoekt, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking van de door u aan ons verstrekte (persoons)gegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via contact@tastov.nl, telefoon (+31 (0)36 879 51 98) of het contactformulier op de website (http://www.tastov.nl).

Verwerking van (persoons)gegevens

Tastov verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze website, een bestelling plaatst en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Tastov vraagt zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens van u als mogelijk. Dit stemmen wij af op de reden van uw bezoek. 

De gegevens die wij verwerken

  (Achter)naam, adres, e-mailadres en bankrekeningnummer,

  IP-adres en hostnaam, locatiegegevens, datum van bezoek, webbrowser en apparaattype,

  Overige gegevens die u actief verstrekt door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.

Doel en grondslag van de gegevensverwerking

  Het verwerken en leveren van de bestelling, de afhandeling van de betaling op grond van de gesloten overeenkomst,

  Uitvoering van onze dienstverlening, informeren over wijzigingen van onze producten, verzending van onze nieuwsbrief en andere redenen waarbij contact per e-mail of telefoon noodzakelijk is,

  De mogelijkheid om een account aan te maken,

  Tastov analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren,

  Tastov verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

  

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit houdt in dat het doel van de verwerking altijd verband houd met de opdracht die u ons verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan de uitvoering van de overeenkomst en aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van een overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Tastov neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Delen van gegevens op grond van een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Tastov op grond van een wettelijke verplichting gehouden worden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijn gegevens

  Op grond van de fiscale verplichtingen voor het bijhouden van een administratie worden de gegevens van debiteuren, crediteuren en klanten na betaling 7 jaar bewaard (artikel 52 Wet Rijksbelastingen).

  Bij het aanmaken van een account zullen gegevens bewaard worden tot maximaal 1 maand na opzegging van het account, tenzij uw gegevens op grond van de fiscale verplichtingen 7 jaar bewaard dienen te blijven. Dan geldt de termijn van 7 jaar. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

  Gegevens die voor andere doeleinden zijn verstrekt, zoals bijdragen in het blog, recensies en dergelijke, worden na 2 jaar geanonimiseerd. Bij een verzoek tot verwijdering van uw gegevens zullen wij uw bijdrage binnen 1 maand na uw verzoek verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Tastov heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@tastov.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Cookies

Tastov gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tastov gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Dankzij deze cookies zijn wij in staat onze website te kunnen optimaliseren. Daarnaast kunnen we cookies plaatsen die uw surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw webbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.                                    

Tastov verwerkt ook cookies zonder uw voorafgaande toestemming. Volgens artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet geldt een uitzondering voor het vragen van toestemming indien er sprake is van analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy. Wij gebruiken Google Analytics cookies. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd en het delen van gegevens is uitgezet. Tastov maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Over de gegevensverwerking

  Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden gedeeld met de ontwikkelaar van de webwinkelsoftware. Zij hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden; zij zullen echter uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken.

  De leverancier van de webhosting- en e-maildiensten verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt die gegevens niet voor eigen doeleinden. Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van deze partij. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. De partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies , corruptie en ongeoorloofd gebruik van uw (persoons)gegevens te voorkomen. Zij hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. De partij is op grond van de overeenkomst verplicht tot geheimhouding.

  Wij versturen onze nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, ziet u de ‘unsubscribe’-link. U ontvangt de nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.

  Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaats en betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

  Om u de betalingsopties van Klarna te kunnen bieden, zullen we Klarna bepaalde aspecten van uw persoonlijke informatie, zoals contact- en bestelgegevens, doorgeven zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en om de betalingsopties voor u aan te passen. Algemene informatie over Klarna vind u hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Klarna.

  Als u een review achterlaat via een platform waar wij zaken mee doen, bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Deze partij deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Zij publiceren uw naam en woonplaats tevens op de eigen website. In sommige gevallen kan de partij contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met deze partij. Zij gebruiken deze gegevens uitsluitend met het doel om u uit te nodigen om een review achter te laten. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw privacy te beschermen.

  Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij hebben de verzending aan een andere partij uitbesteed. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partij delen. Zij gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval deze partij onderaannemers inschakelt, stelt deze partij uw gegevens ook aan deze partij ter beschikking.

  Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van boekhoudsoftware. Wij delen met deze partij uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Deze partij is verplicht tot geheimhouding en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

  Het is mogelijk dat wij onze (een deel van onze) producten aanbieden via externe verkoopkanalen, zoals Bol.com en Marktplaats.nl. Als u via een extern verkoopkanaal een bestelling plaatst, dan deelt de partij uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik.

Bovengenoemde partijen behouden zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan (geanonimiseerde) informatie met derden te delen. 

Uw privacyrechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen ons systeem hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

        Recht op inzage; u mag de verwerkte gegevens inzien,

  Recht op rectificatie/aanvulling; u mag wijzigingen doorgeven,

  Recht op beperking van de verwerking; u mag minder gegevens laten verwerken,

  Recht op vergetelheid; u heeft het recht ‘vergeten’ te worden,

  Recht op dataportabiliteit; u mag persoonsgegevens overdragen. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van u hebben verwerkt naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen,

  Recht m.b.t. geautomatiseerde besluitvorming en profilering; dit betekent dat u een menselijke blik mag verwachten bij besluiten,

  Recht op bezwaar; u mag bezwaar maken tegen de gegevensverwerking,

  Recht op duidelijke informatie wat er met uw persoonsgegevens wordt gedaan. 

U kunt een verzoek op grond van bovengenoemde rechten sturen naar contact@tastov.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Tastov wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Tastov neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is dan ook beveiligd met een SSL-certificaat (Secure Sockets Layer).

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@tastov.nl.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens van Tastov

Shodusco, handelend onder de naam Tastov

Mistral 2

3893 CZ Zeewolde

Nederland

 

Telefoon: +31 (0)36 879 51 98

E-mail: contact@tastov.nl